ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 15 มกราคม 2567 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 22 มีนาคม 2566 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 5 เมษายน 2565 รายงานการตรวจสอบการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน ประจำปี 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ธันวาคม 2564 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ไม่มีข้อมูล!!
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 5 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 มกราคม 2564 รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 29 ตุลาคม 2563 งบแสดงฐานะการเงินตัั้งแต่ ตุลาคม 2562-กันยายน 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 6 ตุลาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบทดลอง 3 กรกฎาคม 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 13 เมษายน 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563