เกี่ยวกับ อบต.

ประวัติความเป็นมา

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

    วิสัยทัศน์

        “พัฒนาสามตำบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ รักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม ควบคุู่การบริหารจัดการที่ดี”

    ยุทธศาสตร์การพัฒนา

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

        2. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชนและการจัดการทรัพยากร

        3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

        4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ

        5. ยุทธศาสตร์พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

    เป้าประสงค์

        1. การคมนาคมมีึความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีระบบสาธารณุูปโภค สาธารณูปการเพียงพอ ทั่วถึง

        2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคงอยู่และใช้ประโยชน์อย่างสมดุล

        3. ประชาชนมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด

        4. วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่สืบไป

        5. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

 

 

       

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 1 บ้านหนองกาทอง 135 242 256 498 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 2 บ้านนาฉอก 218 294 342 636 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 3 บ้านดอนแจง 88 119 109 228 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่ 76 115 114 229 คน
ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 5 บ้านหัวโรง 185 302 349 651 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านวังบัว 102 151 167 318 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 2 บ้านดอนข่อย – ไร่คา 165 197 208 405 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 3 บ้านลาดโพธิ์ 113 160 173 333 คน
ตำบลลาดโพธิ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหมืองหาม 49 84 87 171 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 1 บ้านท้ายหลวง 134 175 205 380 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 2 บ้านสะพานไกร 107 176 188 364 คน
ตำบลสะพานไกร หมู่ที่ 3 บ้านดอนโตนด 19 39 29 68 คน
ข้อมูลรวม : คน

สภาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

 

 

    ที่ตั้ง

        ทิศเหนือ            จรดตำบลเวียงคอย  เทศบาลตำบลหัวสะพาน  อำเภอเมืองเพชรบุรี

        ทิศตะวันออก      จรดตำบลไร่ส้ม  อำเภอเมืองเพชรบุรี  และตำบลบ้านหาด

        ทิศใต้               จรดตำบลหนองกะปุ  และตำบลท่าช้าง

        ทิศตะวันตก        จรดตำบลบ้านทาน  และตำบลไร่โคก

    เนื้อที่

        มีมีเนื้อที่ประมาณ  21.08  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  13,175  ไร่

    ภูมิประเทศ

        พื้นที่ด้านทิศตะวันออกส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและคลองชลประทานไหลผ่านตลอดแนว ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ราบสูง 

ทำให้สภาพพื้นที่มีความเหมาะสมในการทำการเกษตร  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนาและทำตาลโตนด  การก่อตั้งบ้านเรือนมีลักษณะ

กระจายเป็นกลุ่ม ๆ

   ลักษณะภูมิอากาศ  

      สภาพอากาศ ฤดูร้อน ร้อนปานกลาง  อยู่ในชัยภูมิที่ฤดูฝนและน้ำหลากมีโอกาสได้รับอุทกภัย ฤดูหนาว  ไม่หนาวมากนัก 

  ลักษณะของดิน 

       ดินส่วนใหญ่เป็นลักษณะดินเหนียว เป็นดินร่วนบางส่วน

  ลักษณะของแหล่งน้ำ   

         อาศัยน้ำจากชลประทานเป็นหลัก

การเมืองการปกครอง

 

        เนื่องจากสภาตำบลโรงเข้ได้ยกฐานะเป็น อบต.โรงเข้  เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม  2547  และยุบสภาตำบลลาดโพธิ์ และสภาตำบลสะพานไกรเข้าร่วมกับอบต.โรงเข้  วันที่ 29 กันยายน  2547 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้มีพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 3 ตำบล  ประกอบด้วย ตำบลโรงเข้  ตำบลลาดโพธิ์ และตำบลสะพานไกร ดังคำขวัญ "วัดดอนกอกคู่บ้าน ตำนานนามวังบัว เขตวัวนางเลิ้ง รื่นเริงเพลงปรบไก่ ตักบาตรดอกไม้ประเพณี พื้นที่สามตำบล ยลตาลโตนดสูงสุด"  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้เต็มทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

        ตำบลโรงเข้

        1.  หมู่ที่  1   บ้านหนองกาทอง                      

        2.  หมู่ที่  2  บ้านนาฉอก                                      

        3.  หมู่ที่  3  บ้านดอนแจง                                              

        4.  หมู่ที่  4  บ้านใหม่                                          

        5.  หมู่ที่  5  บ้านหัวโรง                     

        ตำบลลาดโพธิ์

        1.  หมู่ที่  1  บ้านวังบัว                               

        2.  หมู่ที่  2  บ้านดอนข่อย – ไร่คา                  

        3.  หมู่ที่  3  บ้านลาดโพธิ์                                               

        4.  หมู่ที่  4  บ้านเหมืองหาม                         

        ตำบลสะพานไกร

        1.  หมู่ที่  1  บ้านท้ายหลวง                                   

        2.  หมู่ที่  2  บ้านสะพานไกร                                  

        3.  หมู่ที่  3  บ้านดอนโตนด

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

    อาชีพ

       เนื่องจากสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  จึงมีความเหมาะสมในการทำการเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็นการทำนา  และมีบางส่วนที่ทำไร่  ทำสวนและปลูกผัก  สำหรับการทำนาส่วนใหญ่สามารถทำได้ปีละ 2 ครั้ง  หากชลประทานเปิดน้ำซึ่งอาศัยน้ำจากชลประทานเป็นหลัก  หลังฤดูกาลทำนาจะปลูกพืชไร่และพืชผักสวนครัว  ในด้านการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไก่  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสำหรับบริโภคและใช้งาน  และขายทำรายได้บ้างพอสมควร  นอกจากนี้ยังมีบ้างที่ทำน้ำตาลโตนด  รับจ้าง  ค้าขาย  และรับราชการแต่ไม่มากนัก 

    กลุ่มอาชีพ

        -  กลุ่มทำน้ำตาลโตนด

  

สภาพทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

    การศึกษา

        1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน     3     แห่ง   ได้แก่

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกาทอง  (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหว้า   (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดดอนกอก (ได้รับถ่ายโอนจาก สปช.)

         

        2. โรงเรียนประถมศึกษา       จำนวน   4   แห่ง   ได้แก่

         - โรงเรียนวัดดอนกอก

         - โรงเรียนวัดหว้า

         -  โรงเรียนบ้านลาดโพธิ์

         -  โรงเรียนวัดหนองกาทอง

        3. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน        จำนวน    12    แห่ง         

    สถาบันและองค์กรทางศาสนา

         -   วัด   จำนวน  4  วัด  ได้แก่    วัดวังบัว     วัดดอนกอก   วัดหนองกาทอง   วัดดอนหว้า

    ประเพณีและงานประจำปี

       ประเพณีการหาบสลากภัตร  ประเพณีเพลงปรบไก่

    ภาษาถิ่น

        ภาษาถิ่นบ้านลาด

การบริการพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ

 

    การสาธารณสุข

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  3   แห่ง  ได้แก่

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดโพธิ์

        - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะพานไกร

        อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ 100

    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

        อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ สภอ.บ้านลาด

    การคมนาคม

        มีถนนลาดยางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท เป็นเส้นทางสัญจรไปสู่ตำบลและอำเภออื่น 

และมีถนน คสม. / คสล. /ลาดยาง  เป็นถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

    การไฟฟ้า

        มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  จำนวน  12 หมู่บ้าน

    แหล่งน้ำ

        มีลำน้ำ  ลำห้วย คลองชลประทาน  ประปาหมู่บ้าน ประปาส่วนภูมิภาค