ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 29 พฤศจิกายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน เม.ย.-ก.ย.2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2562 รายงานการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค.2561-มี.ค.2562)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 19 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 12 ตุลาคม 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (เม.ย. - ก.ย.2561)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2561 งบรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 1 ตุลาคม 2561 งบแสดงฐานะการเงิน ณวันที่ 30 กันยายน 2561
 ประเภท : สถิติการเงิน 10 เมษายน 2561 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 (ต.ค.2560 - มี.ค.2561)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 ตุลาคม 2560 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี