ข้อบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 11 results.
ประกาศข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
ประกาศข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉ.3 ปี2561
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562