นโยบายและแผน

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

    1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        1.1 ด้านคมนาคม ถนน ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ (ตำบลโรงเข้ ตำบลสะพานไกร ตำบลลาดโพธิ์) โดยจะพัฒนา และปรับปรุง ให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติราชการตามความต้องการ และความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ พร้อมกับประสานงานขอความร่วมมือและขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานทางราชการและเอกชนอื่น ๆ

        1.2 ด้านไฟฟ้า จะจัดไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตำบล  

        1.3 ด้านแหล่งน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน วางแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมให้สามารถบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและทั่วถึงในระยะยาว พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่สามารถช่วยสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำได้

        1.4 ด้านการสื่อสาร จะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางระบบอินเตอร์เน็ตฟรีให้ทั่วถึงทั้งตำบล 

    2. นโยบายด้านการศึกษา                    

        2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน พร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยให้เพียงพอและมีคุณภาพ

        2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

        2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ

        2.4 ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน

        2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับระดับการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาล

    3 นโยบายด้านการเมืองการปกครอง

        3.1 การทำงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับตำบลแล้วแก่กรณี

        3.2 ส่งเสริมให้ประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ                

        3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้นำกลุ่มต่าง ๆ

        3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร    

    4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

        4.1  เน้นให้ประชาชนดำเนินกิจการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

        4.2 สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในตำบลและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของอาชีพนั้น ๆ

        4.3 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพ เสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น

        4.4 ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการเสริมสร้างความรู้และให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

        4.5 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  

        4.6 แก้ไขปัญหาผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป สนับสนุนการจ้างงานนักเรียนและนักศึกษาที่ปิดภาคเรียนที่ต้องการทำงานเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา             

    5. นโยบายด้านสาธารณสุข    

        5.1 ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ (ตำบลโรงเข้ ตำบลสะพานไกร ตำบลลาดโพธิ์) และ อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคน ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

        5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา พร้อมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

        5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุขและโครงการพระราชดำริฯ

        5.4 สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ

        5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างทั่วถึง

    6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี

        6.1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านตามสถานการณ์อันเหมาะสม                            

        6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของหมู่บ้าน

        6.3 ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่าง ๆ ให้คงอยู่คู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ หรือสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง

        6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  มากขึ้น

        6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

        6.6 อนุรักษ์และบูรณโบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ให้สามารถคงอยู่ตลอดไป

     7. นโยบายด้านสิ่่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

         7.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติให้ประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคได้ตลอดปี

         7.2 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน

         7.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้เป็นตำบลที่มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่

         7.4 รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะต้นทาง ก่อนที่จะทิ้งขยะลงในถังเพื่อเป็นการลดต้นทุนการกำจัดขยะ ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตในการทำการเกษตรกรรม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในการนำขยะที่คัดแยกไปขาย

         7.5 จัดหารถบรรทุกขยะเพื่อรองรับขยะที่คัดแยกแล้ว และจัดหาสถานที่กำจัดขยะที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

         7.6 ปรับเปลี่ยนคุณภาพดินในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ที่มีความเค็มไม่สามารถทำการเกษตรได้ดี ให้เปลี่ยนเป็นดินที่มีความเหมาะสมในการจัดทำการเกษตรตามหลักวิชากา

        7 .7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ให้คงอยู่ต่อไป

    8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

          8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ จัดทำบัญชี เพื่อส่งของบประมาณต่อไป

          8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพ พร้อมกับส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

          8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือโรคระบาด หรือโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น

          8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาศ

     9. นโบบายด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน

         9.1 ร่วมกับสถานีตำรวจอำเภอบ้านลาด และสายตรวจตำบลโรงเข้ ตำบลสะพานไกร ตำบลลาดโพธิ์ ช่วยกันดูแลตรวจตราเพื่อต่อต้านยาเสพติดไม่ให้เข้ามาในตำบล

         9.2 ร่วมกับผู้นำชุมชนและ อปพร.ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่และจัดตั้งจุดตรวจในเทศกาลที่มีวันหยุดยาว

         9.3 จัดให้มีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ

         9.4 ติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทุกหมู่บ้านหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

   10. นโยบายด้านอื่น ๆ

         10.1 จัดหาสถานบริการประชนแห่งใหม่ แทนสถานที่เดิมซึ่งเป็นสภาตำบล มีความคับแคบ ไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ร่มรื่น สะอาด สวยงาม น่าอยู่

         10.2 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ที่อาจจัดขึ้น ตามความประสงค์ของประชาชน โดยมุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก

         10.3 จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

         10.4 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ

         10.5 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

         10.6 ให้มีการบริการที่ดี มีคุณภาพ ต่อประชาชนทุกคน "ด้วยไมตรี ยิ้มแย้ม แจ่มใสเต็มใจบริการ"