ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 11 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)