E-Service

ติดต่อสอบถาม


หมายเหตุ

1. การขอรับบริการผู้ขอรับบริการจะได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ภายใน 3 วันทำการ โดยผู้ขอรับบริการต้องมาแสดงตัวในวันที่ขอรับข้อมูลหรือบริการ และจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

2.กรณีการยืมพัสดุผู้ยืมสามารถยืมได้ครั้งละ 5 วัน

3. กรณีมีเหตุขัดข้อง หรือสงสัย สามารถติดต่อได้ ที่ โทรศัพท์ : 032-583019

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization