โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566

28 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 ในวันที่ 28 เม.ย.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน จำนวน 43 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เรื่องกรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำ ข้อไม่ควรทำ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง