มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่

19 มกราคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ นายกุญช์พิสิฎฐ์  สังวรณ์ มอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในขณะ ก่อน และหลังการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!