โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้

25 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ทั้ง 3 ตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 350  คน โดยกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ  กิจกรรมคัดเลือกผู้สูงอายุดีเด่น 5 สาขาและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ  กิจกรรมการแสดงเพลงปรบไก่ กิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ    

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!