โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน

-กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา

-การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

-กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

-กิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!