๋โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

-กิจกรรมตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนช่วงอายุ 35 ปี ขึ้นไป

ตัั้งแต่วันที่ 1  กันยายน 2563 ถึงวันที่   5  กันยายน  2563 ณ ศาลากลางหมู่บ้านแต่ละหมู่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!