โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563

-กิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ ในหัวข้อต่าง ๆ    โดย พระอธิการวรเดช  ธมฺมรโต  (เจ้าอาวาสวัดวังบัว )  

-กิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้ ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150

เบอร์โทรศัพท์ ​: 032-583019

เบอร์โทรสาร : 032-583109

E-mail : rongkhe.gmap@gmail.com

Rong Khe Subdistrict Administrative Organization