โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2563

-กิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ ในหัวข้อต่าง ๆ    โดย พระอธิการวรเดช  ธมฺมรโต  (เจ้าอาวาสวัดวังบัว )  

-กิจกรรมฝึกปฏิบัติธรรมและบำเพ็ญประโยชน์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!